طراحی حیاط و پاسیو

فرآيند طراحي مسكن در گرو بهره گيري از محيط پيرامون است كه از زمين آغاز می شود و در خيابان ها و همسايگی ها امتداد مي يابد.
اين دسته فضا ها روابط اجتماعی را گسترش می دهد و ارتقا می بخشد، محوطه های ساختمان در واقع گسترشی از فضای زندگی هستند.