مواد هوشمند ، رنگ های هوشمند

رنگ ها و پوشش ها روش های سنتی برای تغییر یا بهبود ویژگی ها یا عملکرد مواد محسوب می شوند.
توسعه رنگ ها و مواد هوشمند به این رویکرد های قدیمی قابلیت های جدیدی بخشیده است.
رنگ ها و پوشش های هوشمند می توانند به طور کلی در این دسته ها قرار گیرند:

  1. موادی با عملکرد بالا
  2. موادی که تغییر ویژگی می دهند
  3. مواد مبدل انرژی