اقلیم و معماری

مسئله اقلیم و معماری و همچنین جغرافیای فرهنگی بسیار مهم است،
زیر سوال بردن نفش تعیین كننده اقلیم در فرم ساختمان ، به معنای بی اهمیت
جلوه دادن اقلیم نیست ، بررسی تفاوت های جدی میان الگو های شهری و گونه های
مسكونی در منطقه ایی واحد ، مانند دهلی قدیم و جدید و دیگر شهرها در جهان
نشان می دهد كه این تفاوت ها بیشتر به عامل فرهنگ بستگی دارد تا آب و هوا و باور ها را زیر سوال می برد.